DAEB / niet-DAEB niet te onderschatten qua impact en consequenties!

Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de gewijzigde Woningwet.

Administratieve scheiding of splitsing van de DAEB en niet-DAEB tak is één van de hoofdpunten uit de nieuwe Woningwet. In de wet is echter voorzien in een verlicht regime voor kleinere corporaties. Het verlicht regime geldt voor corporaties die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. netto-jaaromzet gedurende 2 jaar maximaal € 30 mln. ;
  2. aandeel niet-DAEB-bezit was in die jaren maximaal 5% van de jaaromzet; en
  3. het aandeel van investeringen in niet-DAEB in het totaal van de investeringen was maximaal 10%. in enig boekjaar

Verlicht regime

Naar verwachting zal het verlichte regime gelden voor corporaties tot 5.000 verhuureenheden, dit zijn circa 200 corporaties. Vermogensscheiding is als gevolg van het verlichte regime niet verplicht. Deze corporaties mogen volstaan met het jaarlijks opstellen van een kostenverdeelstaat. Andere hoofdpunten uit de nieuwe woningwet, zoals waardering op marktwaarde in verhuurde staat, gelden echter wel voor deze corporaties.

De wijze waarop de corporaties uitvoering willen geven aan de baten en lastenscheiding moet voor 1 januari 2017 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de toezichthouder. Het is belangrijk dat de corporatie aan kan tonen dat de door WSW-geborgde financiering beschikbaar gekomen middelen zijn of worden aangewend voor DAEB investeringen (met andere woorden, er mag geen sprake zijn van overcompensatie).

Stappenplan verlicht regime:

undefined

Dienstverlening Vanberkel Professionals bij verlicht regime

Vanberkel Professionals kan corporaties ondersteunen bij de uitvoering van bovenstaande stappen. Deze ondersteuning kan worden vormgegeven naar aanleiding van de specifieke klantwensen en kan variëren van een rol als sparringpartner tot het volledig uit handen nemen van de uitvoering van de werkzaamheden. Daarnaast kan Vanberkel Professionals op basis van de begroting een analyse maken van de verwachte mate van compensatie en u adviseren over de te hanteren verdeelsleutels voor de toerekening van indirecte kosten.

Scheiding DAEB / niet-DAEB

De overige corporaties moeten kiezen tussen administratieve scheiding en juridische splitsing of een combinatie hiervan. Diverse aspecten zullen hierbij afgewogen moeten worden, tevens moeten zienswijzen gevraagd worden bij gemeente(n) en huurders. De doorlooptijd van dit traject zal daardoor belangrijk langer uitvallen dan bij toepassing van het verlichte regime. Daardoor is het van belang tijdig te starten.

Stappenplan:

undefined

Dienstverlening Vanberkel Professionals bij scheiding DAEB/niet-DAEB

Vanberkel Professionals beschikt over financiële professionals met diepgaande kennis van woningcorporaties die u kunnen adviseren bij het opstellen en implementeren van het scheidingsvoorstel.

Concreet gaat het om de volgende dienstverlening:

  • Optreden als sparringpartner voor de betrokken medewerkers binnen de corporatie
  • In kaart brengen en uitwerken van de keuzemogelijkheden
  • Adviseren over de te hanteren verdeelsleutels voor de toerekening van indirecte kosten.
  • Mede-ontwikkelen van het scheidingsvoorstel
  • Coördineren van het scheidingstraject / projectleider
  • Ondersteunen bij implementatie van de scheiding
Delen