Decentralisaties sociaal domein

Vanberkel Professionals voerde in 2014 een omvangrijk aantal opdrachten uit tot decentralisatie van zorgtaken binnen het sociaal domein. Wij adviseren en begeleiden processen rondom de inkoop van zorg, het inrichten van nieuwe inkoopbureaus, bedrijfsvoering en financiële advisering en support in de uitvoering.

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, de Awbz-Wmo en de jeugdzorg. Het eerste jaar is vooral gericht op het optimaal uitvoeren van de nieuwe taken en het garanderen van zorgcontinuïteit aan de burgers. De zogenaamde transformatie van duurdere naar goedkopere zorg krijgt waarschijnlijk pas later vorm.

Vanberkel Professionals ondersteunt u op de volgende terreinen:

  • Inrichten en opstellen van (financiële) monitoring en managementrapportages. Het Inzichtelijk maken van de ontwikkeling van de doelgroepen in het sociaal domein, dus de omvang, de instroom, uitstroom en de bijbehorende lasten. Inzicht geven in de financiële uitputting van de contracten met de zorgaanbieders noodzakelijk voor een goede sturing en als input voor de voortgangsgesprekken met zorgpartijen.
  • Financiële advisering. Door de decentralisaties wijst het rijk meer taken en verantwoordelijkheden toe aan gemeenten. Adviseurs krijgen daardoor extra financieel gerichte vragen vanuit het college en de gemeenteraad. Goede financiële advisering is dan nog meer noodzaak.
  • Inrichten van integraal risicomanagement.
  • Monitoren en bespreken van de risico’s en beheersmaatregelen binnen gemeenten. Vanberkel Professionals signaleert natuurlijk de risico’s op financieel gebied, maar zeker ook die voor de zorgkwaliteit.
  • Inrichten en ondersteunen van de backoffice van gemeenten. Het aantal contractpartijen en facturen neemt enorm toe. Hierdoor stijgt de werkdruk op de backoffice. Het is daarom cruciaal dat bedrijfsvoeringprocessen goed worden ingericht.
  • Financieel adviseren van inkooptrajecten Wmo en jeugdzorg. Hierbij kunt u denken aan het opstellen van de financiële inkoopkaders en het vaststellen van zorgtarieven.

De grote veranderingen in het sociaal domein zijn al in volle gang en wij maken de transitie en de transformatie een succes. Samen met u.

Delen