Leerling-Administratie

Uw leerling-administratie is de basis voor de bekostiging van uw school. Het is dus van groot belang deze op orde te hebben en geen risico’s te lopen in de financiële bedrijfsvoering. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan met terugwerkende kracht de reeds verstrekte bekostiging terugvorderen Daarmee loopt u het risico dat u (tien)duizenden euro’s terug moet betalen zoals onderstaand voorbeeld uit de praktijk laat zien.

undefined

Quick Scan

Wij kunnen u helpen bij het juist toepassen van de gewichtenregeling. Om in aanmerking te komen voor onderwijsachterstands-middelen moeten de inschrijfformulieren en/of ouderverklaringen aan een aantal eisen voldoen. Zo dient het formulier door de ouder(s) ondertekend te zijn en dient het opleidingsniveau duidelijk te blijken uit de door de ouders(s) ingevulde gegevens. In de praktijk blijkt dat, vooral bij buitenlandse opleidingen, deze gegevens niet altijd even helder zijn, zodat het moeilijk is om het juiste gewicht te bepalen voor een leerling.

Met onze ruime kennis en ervaring in het uitvoeren van rechtmatigheidsaudits op leerling-administraties kunnen wij snel middels een eerste Quick scan uw administratie beoordelen op juistheid van het leerling-gewicht en volledigheid van de formulieren. Na deze Quick scan heeft u inzicht in de kwaliteit van uw registratie van leerling-gewichten. Hierbij inventariseren wij de risico’s die u loopt en adviseren wij u omtrent de te nemen maatregelen, die nodig zijn om de gesignaleerde risico’s weg te nemen.

De Quick scan zal bestaan uit het steekproefsgewijs controleren van de leerling administratie gedurende een halve dag. De resultaten uit de Quick scan zullen middels een uitgebreide rapportage aan uw verstrekt worden en tevens uitgebreid met u doorgesproken worden.

 Vanuit onze jarenlange ervaring merken wij op dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap steeds strenger gaat toetsen aan de geldende wet- en regelgeving. Het gevolg hiervan is dat er steeds meer informatie vereist is om aan de geldende wet- en regelgeving te kunnen voldoen. Dit is een tijdrovende klus, die wij voor u uit handen kunnen nemen. Zo kunnen wij voor u bijvoorbeeld de ontbrekende informatie opvragen bij de ouders en laten aanvullen, zodat het juiste gewicht voor deze leerlingen bepaald kan worden

 “Gemiddeld heeft ca. 30% van de leerlingen in het primair onderwijs een onjuist leerlinggewicht”

 Voorbereiding steekproefcontrole Indien uw school in de jaarlijkse steekproef van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap valt kunnen wij u de hele voorbereiding uit handen nemen,. Wij kopiëren alle relevante documenten, kunnen deze controleren op juistheid en volledigheid en op de dag van de controle kunnen wij aanwezig om de audit te begeleiden en eventuele vragen te beantwoorden.

 “Vanberkel Professionals kan dit risico voor u wegnemen”

 Training De ervaring leert dat een deel van de fouten wordt veroorzaakt door onvoldoende kennis van de geldende wet- en regelgeving omtrent de gewichtenregeling. In een korte bijeenkomst (ca. 2 – 4 uur) kunnen wij de gewichtenregeling nader toelichten en aan de hand van concrete voorbeelden verhelderen. Zo wordt duidelijk waar u in de toekomst op moet letten bij het inschrijven van leerlingen en hoe u vervolgens het juiste gewicht kunt bepalen. Aan het eind van de bijeenkomst zullen wij tenslotte een korte handreiking meegegeven met tips en trucs wat u in het vervolg kunt gebruiken als naslagwerk.

 Contact Bent u benieuwd geworden naar wat wij concreet voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met Talitha Göttgens, t.gottgens@vbprofs.nl, 06 20385647.

 

Delen