Actualiteiten binnen Lokaal Bestuur

De komende jaren vinden een aantal wijzigingen plaats in de wet- en regelgeving binnen Lokaal Bestuur.

Wij zullen hiervan een drietal thema’s behandelen: Algemene Uitkering (Gemeentefonds), Omgevingswet en Rechtmatigheidsverantwoording door het College van B&W.

Thema 1: Algemene uitkering (Gemeentefonds)

Tijdens de behandeling van dit thema wordt de algemene uitkering inhoudelijk behandeld. Algemene uitkering: Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Zij leggen daarover verantwoording af aan de gemeenteraad. Hoeveel geld individuele gemeenten uit het gemeentefonds krijgen, hangt af van de kenmerken en de belastingcapaciteit van de gemeenten. De belastingcapaciteit geeft aan hoeveel belasting een gemeente jaarlijks kan innen. Het aandeel van een gemeente in het gemeentefonds is kleiner naarmate het vermogen om belastingen te heffen groter is. Het gaat hier om de WOZ-waarde van onroerende zaken in de gemeente, berekend tegen een voor alle gemeenten gelijk tarief.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is een onderzoek gestart naar het verdeelmodel van de uitkering. Het sociaal domein wordt hierbij nadrukkelijk betrokken.

Thema 2: Omgevingswet

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken.  De wet treedt in 2021 in werking. Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Zij hebben allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De wetgeving is daardoor te ingewikkeld geworden voor iedereen die ermee werkt. De omgevingswet bundelt 26 wetten en circa 5000 wetsartikelen. In de komende periode zullen lokale overheden de omgevingswet implementeren. De VNG heeft in samenwerking met Deloitte een financieel dialoogmodel ontwikkeld. Dit model geeft een indicatie van de invoeringskosten, exploitatielasten en frictiekosten rond de invoering van de Omgevingswet. Het model is bedoeld om de dialoog over de invoering van de Omgevingswet binnen de gemeente op te starten, dan wel richting te geven. Het biedt houvast voor zowel organisatorische onderwerpen als ook voor de mogelijke financiële impact van de invoering. Gemeenten gebruiken dit model voor de raming van de kosten. Tijdens de behandeling van dit thema gaan wij nader in op dit model.

Thema 3: Rechtmatigheidsverantwoording

Er komt een wetswijziging aangaande de verantwoording over rechtmatigheid in jaarrekeningen van gemeenten. Met deze wijziging verschuift de verantwoordelijkheid betreffende de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening van de accountant naar het college van B&W. Dit houdt in dat het college van B&W vanaf het boekjaar 2021 de rechtmatigheidsverantwoording dient af te geven in de jaarrekening. Hierdoor zullen de externe accountants vanaf 2021 een controleverklaring afgeven met alleen een oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening.

De verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid verandert niet, die ligt nu (in principe) bij het college en dat blijft ook zo. De grootste verandering is dat het college zelfstandig een oordeel moet vormen, formuleren en verantwoorden in de jaarstukken. Nu vormt de externe accountant dat oordeel nog, welke leidt tot de controleverklaring. Het advies van de VNG naar alle gemeenten luidt: wacht niet tot 2021, want dan zal het te laat. Zet nu alvast de eerste stappen richting die rechtmatigheidsverantwoording. Vragen die beantwoord dienen te worden zijn bijvoorbeeld: Wat is de ambitie van de gemeente aangaande de rechtmatigheidsverantwoording? Wat hebben we nodig en heeft de gemeente de expertise wel in huis? Tijdens deze training zullen wij op hoofdlijnen ingaan op deze vragen.

Doelgroep Training:

Accountants in business, controllers, openbare accountants, interne accountants, overheidsaccountants, overige doelgroepen (bestuurders, managers, financieel adviseurs).

Docenten:

Deze training wordt verzorgd door Ismael el Barzouhi, Wai Tse en Elma de Koekkoek. Alle drie zijn expert binnen het vakgebied.

Prijs:

 € 295,00 

Aantal PE-punten:

 undefined

Trainingsdatum:

Donderdag 05-09-2019 13.00 uur - 20.00 uur Locatie: NH Zoetermeer

 

 

Contact

HR
+31 793600246

Delen