Column rapport “Baten en lasten geherwaardeerd”

27 mei 2017

Op 17 april jongstleden is het adviesrapport “Baten en lasten geherwaardeerd” gepubliceerd door de Adviescommissie verslaggevingsstelsel rijksoverheid.

De adviescommissie adviseert om nu een aantal elementen uit het baten-lasten stelsel toe te voegen aan het kasstelsel. Aan het eind van de volgende kabinetsperiode (2021) adviseert de adviescommissie te evalueren wat er bereikt is en wat er nog nodig is om de verantwoording en wellicht ook de begroting van het Rijk in zijn geheel stelselmatig aan te vullen met baten-lasten informatie.

Het is een goed doordacht advies waar ik het alleen maar eens kan zijn. Immers in andere landen is gebleken dat een grootschalige transitie van het kasstelsel naar het baten-lasten stelsel kostbaar is en niet altijd leidt tot beter inzicht in de financiën des lands. De commissie heeft zich niet laten leiden door de druk van de EU en de grote(re) accountantskantoren om op korte termijn het baten-lasten stelsel in te voeren.

Natuurlijk voegen elementen uit het baten-lasten stelsel waardevolle informatie toe in specifieke casussen voor de besluitvorming van de regering en het parlement. Bijvoorbeeld bij:

  • Investeringsdepartementen (Defensie en Infrastructuur en Milieu)

  • Begrotingsfondsen/reserves ((Asielreserve en de reserve Duurzame Energie)

  • Overhead van departementen.

Door het toevoegen van onder andere balansen, gedegen kostprijsberekeningen, wordt een veel beter inzicht gegeven in de daadwerkelijke kosten van investeringen, eventueel nog beschikbare middelen en/of toekomstige tekorten.

Al met al ligt er dus een solide advies voor het verslaggeving stelsel van de Rijksoverheid voor de komende jaren: behoud het goede van het kasstelsel, harmoniseer bestaande kaders en vul aan waar nodig met elementen uit het baten-laten stelsel.

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Delen