Kostenontwikkeling Wmo

6 maart 2018

Kunt u bepalen wat het effect is op de kostenontwikkeling bij instroom en herindicatie?

1. Context
Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten, op grond van de nieuwe Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), verantwoordelijk voor:

A. Het verlenen van ondersteuning bij cliënten > 18 jaar met een AWBZ aanspraak voor extramurale
B. Begeleiding (inclusief vervoer);
C. Een klein deel van de persoonlijke verzorging aan huis (alleen indien er geen sprake is van
D. Somatische, psychogeriatrische of lichamelijke aandoening of primaire medische problematiek);
E. Kortdurend verblijf;
F. Beschermd wonen;
G. Doventolk.

De aanspraken in de AWBZ vervallen op 1 januari 2015. Tegelijk worden gemeenten via de Wmo
verantwoordelijk voor (continuering van) hulp en ondersteuning aan hun burgers. Via Vektis zijn
de cliëntgegevens AWBZ die ‘overgegaan’ zijn door middel van een datalevering overgeheveld.

2. Eerste waarnemingen
Analyses laten vanaf 2016 een sterke ‘kostenontwikkeling aanspraken extramurale’ zien en de perioden daarop volgend.

De centrale vraag is dan ook waardoor wordt de sterke kostenontwikkeling veroorzaakt. Uit
eerste analyses blijkt dat het aantal nieuwe cliënten in de Wmo aanzienlijk hoger is dan uit de
eerste datalevering van Vektis mocht worden verwacht. Het jaar 2015 is duidelijk een
overgangsjaar waarin nog onvoldoende goed zicht was op de werkelijke kosten in verband met de late facturering door de zorgverleners. Op basis van de facturatie bestanden over de jaren 2015 tot
en met november 2017 zijn verkenningen uitgevoerd naar de ontwikkeling in de
productcodes en de hiermee samenhangende kosten.

Het beeld is dat in 2016-2017 het aantal cliënten in de Wmo sterk is toegenomen.

3. Vraagstelling en aanpak
Op grond van de eerste waarnemingen zijn de volgende vragen relevant:

A. Waar komt de instroom vandaan?
B. Hoe ziet het verloop van de instroom in de tijd eruit?
C. Welk effect heeft dit op de kostenontwikkeling in de tijd bezien?
D. Welk effect heeft het herindiceren op de kostenontwikkeling?
Wij hebben dergelijke onderzoeken gedaan om tot een goede onderbouwing te komen van de onkostenontwikkelingen en het effect hierop bij o.a. instroom en herindicatie. Bent u geïnteresseerd naar onze waarnemingen, laat het ons dan weten. 

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Delen